วันที่
ชื่อเรื่อง
6  ธ.ค. 2566
จ้างปรับปรุงถนนลูกรังให้เป็นถนนหินคลุกสายจากสามแยกหน้าวัดบ้านปละ หมู่ที่ ๔-เขตเชื่อมต่อตำบลตูม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ธ.ค. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ธ.ค. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ย. 2566
ซื้ออาหารเสริม(นม) ภาคเรียนที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖(เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖) ทุกวันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ต.ค. 2566
ซื้ออาหารเสริม(นม) ภาคเรียนที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖(เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ ถึงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖) ทุกวันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ก.ย. 2566
จ้างเหมาพนักงานดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ย. 2566
ซื้อดินลูกรัง จำนวน ๕๗๕ ลบ.ม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ย. 2566
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายจากพื้นที่การเกษตร นายสุกรี ศรีสะอาด-เขตเทศบาลตำบลศรีรัตนะ หมู่ที่ ๑๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ย. 2566
จ้างวางท่อระบายน้ำ คสล. บริเวณหน้าบ้านนางไอ่ สิมมณี หมู่ที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ย. 2566
จ้างวางท่อระบายน้ำ คสล.บริเวณหน้าบ้านนายเฉลิมพล หลอมทอง หมู่ที่ ๑๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง