วันที่
ชื่อเรื่อง
23  มี.ค. 2566
ซื้อวัสดุฝึกอบรมตามโครงการสาธิตการจัดทำถังขยะเปียก/ขยะอินทรีย์ในครัวเรือนเพื่อลดโลกร้อนขององค์การบริหารส่วนตำบลสะพุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  มี.ค. 2566
ซื้ออาหารเสริม(นม) ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๕ ประจำเดือนเมษายนถึงเดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ (เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ถึงวันที่ ๑๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  มี.ค. 2566
จ้างเหมาจัดเตรียมชุดพร้อมแต่งหน้าผู้ถือป้าย นางงาม(ธิดาข้าวโพดหวาน)และค่าจ้างเหมาจัดเตรียมขบวนนางรำ (รวมค่าชุด ค่าแต่งหน้า และค่าฝึกซ้อม)ตามโครงการเข้าร่วมกิจกรรมการจัดงานเทศกาลข้าวโพดหวาน และงานของดีศรีรัตนะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  มี.ค. 2566
จ้างเหมาจัดเตรียมรถพร้อมประดับตกแต่งรถขบวนวัฒนธรรม(วิถีชาวบ้าน) และเครื่องเสียงพร้อมรถแห่ตามโครงการเข้าร่วมกิจกรรมการจัดงานเทศกาลข้าวโพดหวาน และงานของดีศรีรัตนะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  มี.ค. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองช่าง) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มี.ค. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนทางหลวงท้องถิ่นสาย ศก.ถ. ๑๖๖-๒๒ สายจากบ้านไผ่งาม หมู่ที่ ๑๐-คุ้มบ้านน้อย ตำบลสะพุง กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๘๒๒ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔,๑๑๐ ตารางเมตร ลูกรังไหล่ทางข้างละ ๐.๒๐ เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลสะพุง อำเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
13  มี.ค. 2566
จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถส่วนกลางขององค์การบริหารส่วนตำบลสะพุง จำนวน ๑ คัน คือ รถบรรทุกน้ำ ยี่ห้อ Hino รุ่น FG8JF1D หมายเลขทะเบียน บร 4442 ศรีสะเกษ หมายเลขครุภัณฑ์ 006-60-0001 จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  มี.ค. 2566
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากหลัง รพ.สต.สะพุง-เขตเทศบาลตำบลศรีรัตนะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  มี.ค. 2566
จ้างซ่อมสร้างถนน คสล. จากบ้านนายสำเรียง คำหอม-บ้านนายจันทร์ ระหงส์ หมู่ที่ ๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  มี.ค. 2566
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนายสะอาด ศรีสำโรง ถึง บ้านนายบรรจง บุญรักษา หมู่ที่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง