วันที่
ชื่อเรื่อง
29  มิ.ย. 2565
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มิ.ย. 2565
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มิ.ย. 2565
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (สำนักปลัด) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มิ.ย. 2565
ซื้ออาหารเสริม(นม) ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๕ ประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕(เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ ถึงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕) ทุกวันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มิ.ย. 2565
ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (สำนักปลัด) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  มิ.ย. 2565
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ (สำนักปลัด) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  มิ.ย. 2565
ซื้ออาหารเสริม(นม) ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๕ ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕(เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑๓ ถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕) ทุกวันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  มิ.ย. 2565
ซื้ออาหารเสริม(นม) ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๕ ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕(เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑๔ ถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕) ทุกวันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  มิ.ย. 2565
ซื้ออาหารเสริม(นม) ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๕ ประจำเดือนพฤษภาคมและเดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕ (เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑๗ พฤษภาคม ถึงวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๕) ทุกวันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มิ.ย. 2565
จ้างก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กหน้าองค์การบริหารส่วนตำบลสะพุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง