องค์การบริหารส่วนตำบลสะพุง อำเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ : www.sapung.go.th

 
 
 


ติดตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ณ ศาลาประชาคมบ้านปละ หมู่ที่ 4 ตำบลสะพุง


3 กันยายน 2564 เวลา 09.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลสะพุง โดย นางสาวริญญาภัสร์  วุฒิเจริญลักษณ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสะพุง หัวหน้าคณะทำงานติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายเงินอุดหนุนของหน่วยงานที่ได้รับเงินอุดหนุน มอบหมาย นายวัชรพล  ปวงสุข นิติกรชำนาญการ รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัดฯ และจ่าเอกไสว  สายทอง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ คณะทำงาน ติดตามและให้คำแนะนำการดำเนินงานตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ณ ศาลาประชาคมบ้านปละ หมู่ที่ 4 ตำบลสะพุง
2024-05-28
2024-05-24
2024-04-17
2024-04-17
2024-03-28
2024-03-11
2024-03-05
2024-03-05
2024-02-06
2024-02-05