องค์การบริหารส่วนตำบลสะพุง อำเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ : www.sapung.go.th

 
 
 


ติดตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ณ ศาลาประชาคมบ้านศรีสว่างพัฒนา หมู่ที่ 14 ตำบลสะพุง


9 กันยายน 2564 เวลา 10.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลสะพุง โดย นางสาวริญญาภัสร์  วุฒิเจริญลักษณ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสะพุง หัวหน้าคณะทำงานติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายเงินอุดหนุนของหน่วยงานที่ได้รับเงินอุดหนุน มอบหมายนายวิเชต  กันแม้น ผู้อำนวยการกองช่าง และนายวัชรพล  ปวงสุข นิติกรชำนาญการ รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัดฯ คณะทำงาน ติดตามและให้คำแนะนำการดำเนินงานตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ณ ศาลาประชาคมบ้านศรีสว่างพัฒนา หมู่ที่ 14 ตำบลสะพุง
2024-05-28
2024-05-24
2024-04-17
2024-04-17
2024-03-28
2024-03-11
2024-03-05
2024-03-05
2024-02-06
2024-02-05