องค์การบริหารส่วนตำบลสะพุง อำเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ : www.sapung.go.th

 
 
 


ต้อนรับ พร้อมรายงานผลการดำเนินงานด้านการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย


วันนี้ 15 กันยายน 2564 นายโยธิน มุลกะกุล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสะพุง พร้อมด้วยนางสาวริญญาภัสร์ วุฒิเจริญลักษณ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสะพุง หัวหน้าส่วนราชการ และคณะครู ให้การต้อนรับ พร้อมรายงานผลการดำเนินงานด้านการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย ให้แก่ คณะกรรมการนิเทศติดตามการจัดการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ ระดับอำเภอศรีรัตนะ ซึ่งนำโดย นายทวีวัฒน์ แก้วคะตา ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษาปฐมวัย ประธานกรรมการ นายรัตนสิทธิ์ โสภณ ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านจานบัว กรรมการ นายประยูร พะวงศ์แสง ผู้แทนชุมชน กรรมการ และนายสมเกียรติ ปะสาวะโท ท้องถิ่นอำเภอศรีรัตนะ กรรมการและเลขานุการ ได้เข้าตรวจเยี่ยมและประเมินด้านการจัดการศึกษาในระดับปฐมวัย ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านจอก งกัดองค์การบริหารส่วนตำบลสะพุง

ทั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนาด้านการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีคุณภาพ เป็นไปตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ
2024-05-28
2024-05-24
2024-04-17
2024-04-17
2024-03-28
2024-03-11
2024-03-05
2024-03-05
2024-02-06
2024-02-05