องค์การบริหารส่วนตำบลสะพุง อำเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ : www.sapung.go.th

 
 
 


ประชุมคณะทำงานควบคุมภายใน/บริหารจัดการความเสี่ยง


16 ธันวาคม 2564 เวลา 10.30 น. นางสาวริญญาภัสร์ วุฒิเจริญลักษณ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสะพุง ประธานคณะทำงานติดตามประเมินผลการควบคุมภายในฯ และประธานคณะทำงานการบริหารจัดการความเสี่ยงฯ ประชุมคณะทำงาน เพื่ออำนวยการในการประเมินผลการควบคุมภายใน กำหนดแนวทางการประเมินผลการควบคุมภายในในภาพรวมขององค์กร /กำหนดเกณฑ์วัดความเสี่ยงและเพดานความเสี่ยงที่ยอมรับได้ กำหนดมาตรการที่จะใช้ในการจัดการความเสี่ยงให้เหมาะสมต่อสถานการณ์ โดยมี นายสุริยันต์ รักษาชีพ นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ เข้าร่วมประชุมด้วย
2024-05-28
2024-05-24
2024-04-17
2024-04-17
2024-03-28
2024-03-11
2024-03-05
2024-03-05
2024-02-06
2024-02-05