องค์การบริหารส่วนตำบลสะพุง อำเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ : www.sapung.go.th

 
 
 


ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสะพุง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2565


18 เมษายน 2565 การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสะพุง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2565 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสะพุง มีวาระการประชุมที่สำคัญดังนี้ พิจารณาอนุมัติการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 , พิจารณาแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

2024-05-28
2024-05-24
2024-04-17
2024-04-17
2024-03-28
2024-03-11
2024-03-05
2024-03-05
2024-02-06
2024-02-05