องค์การบริหารส่วนตำบลสะพุง อำเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ : www.sapung.go.th

 
 
 


กิจกรรม Kick-Off “MOI Waste Bank Week มหาดไทยปังธงประกาศความสำเร็จ 1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 ธนาคารขยะ


เรียน ผู้บังคับบัญชา
วันที่ 24 พฤษภาคม 2567  เวลา 10.00 น
นายสุรพล ศรีพนมธนากร นายอำเภอศรีรัตนะ เป็นประธานพิธีเปิดการจัดกิจกรรม Kick-Off “MOI Waste Bank Week มหาดไทยปังธงประกาศความสำเร็จ 1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 ธนาคารขยะ”
ตามที่กระทรวงมหาดไทย โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้แจ้ง แนวทางการขับเคลื่อนธนาคารขยะ และกำหนดให้มีการ Kick-off การขับเคลื่อนธนาคารขยะ (Recyclable Waste Bank) ทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพร้อมกัน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 โดยให้จังหวัดและอำเภอดำเนินการขับเคลื่อนธนาคารขยะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดระบบจัดการ และกำจัดขยะมูลฝอยอย่างมีประสิทธิภาพ โดยการนำแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนมาใช้ในการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยภายใต้หลักการ 3Rs คือ ใช้น้อย ใช้ซ้ำ และนำกลับมาใช้ใหม่ พร้อมทั้งสร้างความรู้ ความเข้าใจและจิตสำนึกให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการลดปริมาณขยะและคัดแยกขยะที่สามารถนำไปรีไซเคิลไปจำหน่ายเพื่อให้มีรายได้กลับคืนสู่ชุมชนที่บ้านจะกอง หมู่ที่ 11 ตำบลสะพุง อำเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ เป็นหมู่บ้านที่ดำเนินการจัดตั้งกองทุนธนาคารขยะ “MOI Waste Bank Week”
  โดยมีนายชูถวีป  สติภา ท้องถิ่นอำเภอศรีรัตนะ นายโยธิน  มุลกะกุล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสะพุง นางสาวริญญาภัสร์  วุฒิเจริญลักษณ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสะพุง หัวหน้าส่วนราชการ กำนัน/ ผู้ใหญ่บ้าน คณะกรรมการหมู่บ้านจะกอง หมู่ที่ 11 และพี่น้องประชาชนบ้านจะกอง หมู่ที่ 11 ตำบลสะพุง อำเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ เข้าร่วมกิจกรรม Kick-Off “MOI Waste Bank Week มหาดไทยปังธงประกาศความสำเร็จ 1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 ธนาคารขยะ” ในครั้งนี้
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

2024-05-28
2024-05-24
2024-04-17
2024-04-17
2024-03-28
2024-03-11
2024-03-05
2024-03-05
2024-02-06
2024-02-05