องค์การบริหารส่วนตำบลสะพุง อำเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ : www.sapung.go.th

 
 
 


โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลสะพุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (2)


30 กรกฎาคม 2563 ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและผู้พิการตำบลสะพุง จัดกิจกรรมโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสะพุง วิทยากรโดย นางสาวณัฐิยา นามบุตร พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสะพุง และ นางนิวรณ์ ศรีสะอาด ผู้ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุ หรือ Care Giver ตำบลสะพุง มีนักเรียนผู้สูงอายุเข้าร่วม 60 คน โดยมีกิจกรรมดังนี้ กิจกรรมหน้าเสาธง /สวดมนต์ไหว้พระ /สุขภาพกาย (3 อ) อ.ที่ 1 อาหารและโภชนาการ อ.ที่ 2 การออกกำลังกาย(เน้นการออกกำลังกายด้วยตนเอง) อ.ที่ 3 อารมณ์ กิจกรรมดนตรี/ร้องเพลง /ทำดอกไม้จันทน์
2024-05-28
2024-05-24
2024-04-17
2024-04-17
2024-03-28
2024-03-11
2024-03-05
2024-03-05
2024-02-06
2024-02-05