องค์การบริหารส่วนตำบลสะพุง อำเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ : www.sapung.go.th

 
 
 


กิจกรรมงานวันผู้สูงอายุ


โครงการจัดงานวันผู้สูงอายุ ประจำปี 2557 ผู้สูงอายุในตำบลสะพุง ก็เป็นบุคคลที่ลูกหลานทุกคนให้คสวามรักและความเคารพ เพราะท่านเป็นผู้หนึ่งที่สร้างแต่สิ่งดีๆให้ลูกหลานในตำบลได้เห็นและได้ปฏิบัติสืบต่อมา จนชุมชนเกิดความเปลี่ยนแปลงจากอดีตจนถึงปัจจุบันอย่างเห็นได้ชัด
2024-05-28
2024-05-24
2024-04-17
2024-04-17
2024-03-28
2024-03-11
2024-03-05
2024-03-05
2024-02-06
2024-02-05