องค์การบริหารส่วนตำบลสะพุง อำเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ : www.sapung.go.th

 
 
 


โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี องค์การบริหารส่วนตำบลสะพุง อำเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ


โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี องค์การบริหารส่วนตำบลสะพุง อำเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ
เป้าหมายของโครงการ
          ผู้นำหมู่บ้านคณะกรรมการหมู่บ้านอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านครัวเรือนที่มีภาวะขาดสารไอโอดีนหรือมีภาวะเสี่ยงที่จะขาดสารไอโอดีน และผู้นำด้านสาธารณสุขของหมู่บ้านที่สามารถนำความรู้กลับไปช่วยเหลือประชาชนในหมู่บ้านได้บ้านสะพุง บ้านทุ่งสว่าง บ้านปละ บ้านอานวย บ้านหนองขาม บ้านหนองอะเลา บ้านจีเนียวบ้านโพนทอง บ้านไผ่งาม บ้านจะกอง บ้านนาเจริญ และบ้านศรีสว่างพัฒนา จำนวนหมู่บ้านละ 40 คน รวมทั้งหมด 480 คน

2024-05-28
2024-05-24
2024-04-17
2024-04-17
2024-03-28
2024-03-11
2024-03-05
2024-03-05
2024-02-06
2024-02-05