องค์การบริหารส่วนตำบลสะพุง อำเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ : www.sapung.go.th

 
 
 


โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชน ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี องค์การบริหารส่วนตำบลสะพุง อำเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ


โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชน
ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
องค์การบริหารส่วนตำบลสะพุง อำเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ
เป้าหมายของโครงการ
          ผู้นำหมู่บ้านคณะกรรมการหมู่บ้านอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านสมาชิกหมู่บ้านบ้านจีเนียว บ้านโพนทอง และบ้านทุ่งระวี จำนวนหมู่บ้านละ 40 คน รวมทั้งหมด 120 คน

2024-05-28
2024-05-24
2024-04-17
2024-04-17
2024-03-28
2024-03-11
2024-03-05
2024-03-05
2024-02-06
2024-02-05