องค์การบริหารส่วนตำบลสะพุง อำเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ : www.sapung.go.th

 
 
คณะผู้บริหารนายโยธิน  มุลกะกุล

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

098-4504488
นายชิน  ศิโล นายอุดร คำมา
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
093-4207097 085-6363818นางอัญชลี  สาชัย

เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

093-4353890