องค์การบริหารส่วนตำบลสะพุง อำเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ : www.sapung.go.th

 
 
สมาชิกสภา อบต.

 


นายแสง  คำพรม

 ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

นางทองจันทร์  บุรมย์ นางสาวริญญาภัสร์  วุฒิเจริญลักษณ์

 รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

 เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนายตุ่น  กันบัวบุตร นายนพดล บุญหา

 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่  1

 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่  2นายอติ  บุญชูนนท์ นายคำมวล  สีสิ้ว

 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่  3

 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่  4


นางทองจันทร์  บุรมย์
นายเฉลิม  บุญรักษา

 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่  5

 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่  6นางปัด  ล้อมพิลา นายสมบูรณ์  เทิญทะเกษ

 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่  7

 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่  8นายไฉน  สายสังข์
นางอำพร  ศรีสะอาด

 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่  9

 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่  10นายบุญทัน  คำมา นายสันติ ศรีโวหะ

 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่  11

 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่  12นายแสง  คำพรม นางยุพิน  สมบัติ

 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่  13

 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่  14