องค์การบริหารส่วนตำบลสะพุง อำเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ : www.sapung.go.th

 
 
หัวหน้าส่วนราชการ

นางสาวริญญาภัสร์ วุฒิเจริญลักษณ์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสะพุง
09-7945-9662


นายวัชรพล  ปวงสุข
นางขวัญฤทัย มณฑาทิพย์
นายวิเชต กันแม้น
นิติกรชำนาญการ รักษาราชการแทน
หัวหน้าสำนักปลัดฯ
09-8097-2062
ผู้อำนวยการกองคลัง
08-6964-9897 
ผู้อำนวยการกองช่าง
09-3324-4135
 
นางพัทธนันท์ วิลเฟรด
  นายสุริยันต์  รักษาชีพ
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
09-5835-1487
 
หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน
09-7342-1299