องค์การบริหารส่วนตำบลสะพุง อำเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ : www.sapung.go.th

 
 
สำนักงานปลัด

 
นายวัชรพล ปวงสุข
นิติกรชำนาญการ รักษาราชการแทน
หัวหน้าสำนักปลัดฯ

นายยืนยง  ตวงทรัพย์
นายวิทยา ไพลพิทักษ์สกุล
นายวัชรพล ปวงสุข
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นิติกรชำนาญการ
 
นางสาวศุภสุตา จันตั้ง
นางวิภาวดี  จันเปรียง
นางรุจิรดาภา ธรรมนิยม
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
 
 


นายพงศ์พิสิทธิ์  เย็นศิริ
นางเตือนใจ  พรมภักดิ์
-ว่าง-
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล
 
 

นายวิชิต  คำล้อม

นางศุภักษร คำตานุวงศ์

นายสุพจน์ เผื่อแผ่
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเกษตร ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ พนักงานขับรถยนต์
 

นางสาวสุวรรณี  พละขันธ์

นายจักรกฤษณ์  สัมฤทธิ์ นางวันนา  จันทร์ก้อน

นักการภารโรง

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย คนงานทั่วไป