องค์การบริหารส่วนตำบลสะพุง อำเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ : www.sapung.go.th

 
 
สำนักงานปลัด

 
นายวัชรพล ปวงสุข
นิติกรชำนาญการ รักษาราชการแทน
หัวหน้าสำนักปลัดฯ

นายยืนยง  ตวงทรัพย์
นายวิทยา ไพลพิทักษ์สกุล
นายวัชรพล ปวงสุข
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นิติกรชำนาญการ
 
นางสาวศุภสุตา จันตั้ง
นางวิภาวดี  จันเปรียง
นางรุจิรดาภา ธรรมนิยม
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
 นายพงศ์พิสิทธิ์  เย็นศิริ
นางสาวอรนุช  บุรมย์
นางสาวเรวดี  ชุ่มชื่น
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล
 
 
 นายวิชิต  คำล้อม
นางเตือนใจ  พรมภักดิ์

นางศุภักษร คำตานุวงศ์

 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเกษตร
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
 
 

นายจักรกฤษณ์  สัมฤทธิ์


นายสุพจน์ เผื่อแผ่
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
พนักงานขับรถยนต์
 

นางสาวสุวรรณี  พละขันธ์


นางวันนา  จันทร์ก้อน

นักการภารโรง


คนงานทั่วไป