องค์การบริหารส่วนตำบลสะพุง อำเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ : www.sapung.go.th

 
 
กองคลัง

 
     นางขวัญฤทัย มณฑาทิพย์
       ผู้อำนวยการกองคลัง
 
 

-ว่าง-

นางณัฏฐธิดา ไพลพิทักษ์สกุล

นางสาวศิริรัตน์  วงค์ดี

 นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ

    นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน


นางสาวอรพรรณ  ทองดี

นางฐิตารีย์ ธรรมสัตย์

 นางสาวจารุเนตร  คำทวี

 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ