องค์การบริหารส่วนตำบลสะพุง อำเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ : www.sapung.go.th

 
 
กองช่าง


 นายวิเชต กันแม้น
ผู้อำนวยการกองช่าง

นายอัครพล บุตรวงษ์

 นายวิชระ ศรีโสดา
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

นายช่างโยธาชำนาญงาน
   
นายมงคล  กงใจ
   นายชาญวิทย์  สอพอง
ผู้ช่วยนายช่างโยธา    ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า