องค์การบริหารส่วนตำบลสะพุง อำเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ : www.sapung.go.th

 
 
ส่วนการศึกษา

นางพัทธนันท์ วิลเฟรด
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
  
นางธันยพร มะโนชาติ
นางสมถวิล คำมา
นางศุภาวรรณ แสนสวัสดิ์
ครูผู้ดูแลเด็ก
ครูผู้ดูแลเด็ก
ครูผู้ดูแลเด็ก
นางนารีณ์ พิมพ์กันหา นางจันทร์อรุณ บุญยืน นางมาลาศรี มุลกะกุล
ครูผู้ดูแลเด็ก
ครูผู้ดูแลเด็ก
ครูผู้ดูแลเด็ก
นางสหัทยา สรสิทธิ์
-ว่าง-
นางสกุล เที่ยงธรรม
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นางสุดที สายทะวงษ์
นางกนกพร อนันต์เทพา
นางสาวประพิมพ์พร ปาระมัติ
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นางณัฐริกา สารทอง
นางสุภาพร สีกะชา
นางสาวสรัญญา โชติ
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก


นางสาวรตนกร หอมจันทร์


ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก