องค์การบริหารส่วนตำบลสะพุง อำเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ : www.sapung.go.th

 
 
ประวัติและความเป็นมา

          เหตุที่ได้ชื่อ สะพุง เพราะเมื่อสมัยก่อนในเขตพื้นที่มีต้นไม้ชนิดหนึ่งซึ่งมีอยู่เป็นจำนวนมาก  มีชื่อว่า  ต้นสะพุง ต่อมาต้นไม้ดังกล่าวได้หมดไปจากพื้นที่คนเฒ่าคนแก่ก็เลยตั้งชื่อตำบลโดยใช้ชื่อต้นไม้เพื่อให้ระลึกถึงว่าครั้งหนึ่งในตำบลสะพุงได้มี ต้นสะพุงอยู่เป็นจำนวนมากและได้สูญพันธุ์ไปจากพื้นที่แห่งนี้แล้ว  ลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไปเป็นที่ราบล้อมรอบด้วยบริเวณพื้นที่ที่สูงกว่าจึงเป็นทางผ่านของลำน้ำจากตำบลข้างเคียงส่งผลให้เป็นพื้นที่ที่เหมาะสำหรับการทำการเกษตรและมีแหล่งน้ำใต้ดินที่ไม่ลึกนักสามารถนำขึ้นมาใช้อุปโภคได้อย่างสะดวก และตั้งอยู่ห่างจากตัวเมืองศรีสะเกษไปทางทิศใต้ประมาณ  38  ..

          ตำบลสะพุง  เป็นตำบลหนึ่งใน 7 ตำบลของอำเภอศรีรัตนะ  ซึ่งแยกจากตำบลตูมและได้รับการประกาศจากกระทรวงมหาดไทยแยกเขตการปกครองเป็นตำบลสะพุง   มีผลเมื่อวันที่  8 สิงหาคม 2540  ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย   เรื่องการกำหนดเขตตำบลในพื้นที่อำเภอศรีรัตนะ ลงวันที่  8  สิงหาคม  2540  ปัจจุบันแบ่งการปกครองออกเป็น  14  หมู่บ้าน  และได้รับยกฐานะจากสภาตำบลสะพุงเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลสะพุง 

เมื่อปี  .. 2540