องค์การบริหารส่วนตำบลสะพุง อำเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ : www.sapung.go.th

 
 
วิสัยทัศน์ - พันธกิจ

วิสัยทัศน์ในการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลสะพุง   

          ชุมชนน่าอยู่มีความเข้มแข็ง  สิ่งแวดล้อมดี  คนมีคุณภาพและการบริหารจัดการที่ดีแบบมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน  โปร่งใสสามารถตรวจสอบได้

  

พันธกิจในการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลสะพุง

          1.  พัฒนาชุมชนให้น่าอยู่มีความเข้มแข็ง  โดยได้รับบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็น  เพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชนและเศรษฐกิจ

2.       การกำจัดขยะมูลฝอย  สิ่งปฏิกูลและมลภาวะที่มีความยั่งยืน

3.       ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของคน  ครอบครัวและชุมชนในการพึ่งตนเอง

4.       การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐที่ดีและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน