องค์การบริหารส่วนตำบลสะพุง อำเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ : www.sapung.go.th

 
 
สภาพทางเศรษฐกิจ

          ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก คือ การทำนา ทำไร่ ทำสวน และเลี้ยงสัตว์ รายได้เฉลี่ยของประชาชนในตำบลสะพุง ประมาณ 37,080.30 บาท/คน/ปี ณ ปี พ.ศ. 2555 ปั๊มน้ำมันและก๊าซ จำนวน 11 แห่ง,ร้านค้า จำนวน 31 แห่ง, โรงสี จำนวน 17 แห่ง