องค์การบริหารส่วนตำบลสะพุง อำเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ : www.sapung.go.th

 
 
สภาพทางสังคม

การศึกษา   

          ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ จำนวน 3 แห่ง  โรงเรียนประถมศึกษา จำนวน 2 แห่ง  โรงเรียนมัธยมศึกษา จำนวน 1 แห่ง  ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน/ห้องสมุดประชาชน จำนวน 4 แห่ง  

สถาบันและองค์กรทางศาสนา   

          วัดสำนักสงฆ์ จำนวน 8 แห่ง 

สาธารณสุข   

          สถานีอนามัยประจำตำบล/หมู่บ้าน จำนวน 1 แห่ง  สาธารณสุขมูลฐาน จำนวน 12 แห่ง