องค์การบริหารส่วนตำบลสะพุง อำเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ : www.sapung.go.th

 
 
การบริการขั้นพื้นฐาน

การคมนาคม   

          ตำบลสะพุงมีถนนลาดยาง 2 สาย  ถนนคอนกรีตภายในหมู่บ้าน 21 สาย  ถนนลูกรังเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน 18 สาย  ถนนลูกรังเชื่อมระหว่างตำบล 5 สาย คอนกรีตเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน 4 สาย 

การโทรคมนาคม   

          โทรทัพท์ จำนวน 21 หลังคาเรือน 

การไฟฟ้า   

          มีไฟฟ้าใช้ทั้งหมด 14 หมู่บ้าน ประชากรที่ใช้ไฟฟ้า จำนวน 1,241 ครัวเรือน 

แหล่งน้ำธรรมชาติ   

          ลำน้ำ,ลำห้วย จำนวน 2 สาย บึง,หนองอื่นๆ จำนวน 9 แห่ง 

แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น   

          ฝาย จำนวน 10 แห่ง  บ่อน้ำตื้น จำนวน 385 แห่ง บ่อโยก จำนวน 117 แห่ง ประปา จำนวน 5 แห่ง