องค์การบริหารส่วนตำบลสะพุง อำเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ : www.sapung.go.th

 
 
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลทั้งหมด 23 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 มาตรฐานการให้บริการ [ 15 ก.ค. 2563 ]114
2 การขออนุญาตฆ่าสัตว์นอกโรงฆ่าสัตว์ [ 14 ก.ค. 2563 ]116
3 การโอนใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน [ 14 ก.ค. 2563 ]120
4 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน(ระยะที่1:ขั้นตอนออกคำสั่งรับคำขอรับใบอนุญาต) [ 14 ก.ค. 2563 ]118
5 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน(ระยะที่ 2 : ขั้นตอนออกใบอนุญาต) [ 14 ก.ค. 2563 ]114
6 การต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน [ 14 ก.ค. 2563 ]118
7 การออกใบแทนใบอนุญาตประอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน [ 14 ก.ค. 2563 ]119
8 การออกใบอนุญาตประกอบกิจการ สถานีบริการน้ำมัน(ระยะที่ 1:ขั้น ตอนออกคำสั่งรับคำขอรับ ใบอนุญาต) [ 14 ก.ค. 2563 ]115
9 การออกใบอนุญาตประกอบกิจการ สถานีบริการน้ำมัน(ระยะที่ 2 : ขั้น ตอนออกใบอนุญาต) [ 14 ก.ค. 2563 ]119
10 การจดทะเบียนพาณิชย์(ตั้งใหม่) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคล [ 14 ก.ค. 2563 ]119
11 การจดทะเบียนพาณิชย์(เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคล ธรรมดา [ 14 ก.ค. 2563 ]114
12 การจดทะเบียนพาณิชย์(เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.2499 กรณี ผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา [ 14 ก.ค. 2563 ]112
13 การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ [ 14 ก.ค. 2563 ]116
14 การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงิน เบี้ยความพิการ [ 14 ก.ค. 2563 ]114
15 การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงิน เบี้ยผู้สูงอายุ [ 14 ก.ค. 2563 ]119
16 การรับชำระภาษีป้าย [ 14 ก.ค. 2563 ]116
17 การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน [ 14 ก.ค. 2563 ]117
18 การต่อใบอนุญาตประกอบกิจการ รับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูล [ 14 ก.ค. 2563 ]112
19 การต่อใบอนุญาตประกอบกิจการ รับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูล [ 14 ก.ค. 2563 ]116
20 การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบ กิจการรับทำการเก็บและขนสิ่ง ปฏิกูล [ 14 ก.ค. 2563 ]117
 
หน้า 1|2