องค์การบริหารส่วนตำบลสะพุง อำเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ : www.sapung.go.th

 
 
o11 คู่มือหรือแนวทางการให้บริการสำหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ
ข้อมูลทั้งหมด 25 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คู่มือการขออนุญาตก่อสร้างและการขุดดินถมดิน [ 25 ม.ค. 2567 ]5
2 คู่มือการปฏิบัติงานธุรการ [ 5 ม.ค. 2567 ]5
3 มาตรฐานการให้บริการ [ 15 ก.ค. 2563 ]227
4 การขออนุญาตฆ่าสัตว์นอกโรงฆ่าสัตว์ [ 14 ก.ค. 2563 ]220
5 การโอนใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน [ 14 ก.ค. 2563 ]227
6 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน(ระยะที่1:ขั้นตอนออกคำสั่งรับคำขอรับใบอนุญาต) [ 14 ก.ค. 2563 ]228
7 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน(ระยะที่ 2 : ขั้นตอนออกใบอนุญาต) [ 14 ก.ค. 2563 ]222
8 การต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน [ 14 ก.ค. 2563 ]229
9 การออกใบแทนใบอนุญาตประอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน [ 14 ก.ค. 2563 ]222
10 การออกใบอนุญาตประกอบกิจการ สถานีบริการน้ำมัน(ระยะที่ 1:ขั้น ตอนออกคำสั่งรับคำขอรับ ใบอนุญาต) [ 14 ก.ค. 2563 ]217
11 การออกใบอนุญาตประกอบกิจการ สถานีบริการน้ำมัน(ระยะที่ 2 : ขั้น ตอนออกใบอนุญาต) [ 14 ก.ค. 2563 ]227
12 การจดทะเบียนพาณิชย์(ตั้งใหม่) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคล [ 14 ก.ค. 2563 ]237
13 การจดทะเบียนพาณิชย์(เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคล ธรรมดา [ 14 ก.ค. 2563 ]223
14 การจดทะเบียนพาณิชย์(เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.2499 กรณี ผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา [ 14 ก.ค. 2563 ]221
15 การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ [ 14 ก.ค. 2563 ]229
16 การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงิน เบี้ยความพิการ [ 14 ก.ค. 2563 ]222
17 การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงิน เบี้ยผู้สูงอายุ [ 14 ก.ค. 2563 ]237
18 การรับชำระภาษีป้าย [ 14 ก.ค. 2563 ]230
19 การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน [ 14 ก.ค. 2563 ]223
20 การต่อใบอนุญาตประกอบกิจการ รับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูล [ 14 ก.ค. 2563 ]221
 
หน้า 1|2