องค์การบริหารส่วนตำบลสะพุง อำเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ : www.sapung.go.th

 
 
o10 คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
ข้อมูลทั้งหมด 16 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คู่มือการลงทะเบียนทางหลวงท้องถิ่น [ 24 ม.ค. 2567 ]5
2 คู่มือปฏิบัติงานธุรการ [ 5 ม.ค. 2567 ]5
3 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน [ 27 เม.ย. 2566 ]102
4 คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน [ 26 เม.ย. 2566 ]99
5 คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน [ 26 เม.ย. 2566 ]99
6 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน [ 25 เม.ย. 2566 ]100
7 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน [ 19 เม.ย. 2566 ]97
8 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน [ 12 เม.ย. 2566 ]113
9 ฐานข้อมูลลาน/สนาม กีฬาขององค์การบริหารส่วนตำบลสะพุง [ 2 มิ.ย. 2565 ]102
10 ภูมิปัญญาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลสะพุง อำเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ [ 3 พ.ค. 2565 ]105
11 มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติพร้อมคู่มือ [ 26 เม.ย. 2564 ]232
12 คู่มือปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งก่อสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒ [ 26 เม.ย. 2564 ]214
13 คู่มือ การปฏิบัติงานตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2556 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 [ 26 เม.ย. 2564 ]217
14 คู่มือหนังสือสั่งการเกี่ยวกับการดำเนินการเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียนและขอความเป็นธรรม [ 26 เม.ย. 2564 ]216
15 คู่มือการจัดทำและประสานแผนพัฒนาในระดับพื้นที่ [ 26 เม.ย. 2564 ]210
16 คู่มือปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 13 ก.ค. 2563 ]236