องค์การบริหารส่วนตำบลสะพุง อำเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ : www.sapung.go.th

 
 
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
ข้อมูลทั้งหมด 6 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติพร้อมคู่มือ [ 26 เม.ย. 2564 ]119
2 คู่มือปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งก่อสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒ [ 26 เม.ย. 2564 ]111
3 คู่มือ การปฏิบัติงานตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2556 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 [ 26 เม.ย. 2564 ]110
4 คู่มือหนังสือสั่งการเกี่ยวกับการดำเนินการเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียนและขอความเป็นธรรม [ 26 เม.ย. 2564 ]108
5 คู่มือการจัดทำและประสานแผนพัฒนาในระดับพื้นที่ [ 26 เม.ย. 2564 ]111
6 คู่มือปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 13 ก.ค. 2563 ]121