องค์การบริหารส่วนตำบลสะพุง อำเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ : www.sapung.go.th

 
 
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
ข้อมูลทั้งหมด 17 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566 (ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 3 ) [ 13 ก.พ. 2566 ]92
2 ประกาศข้อตกลงในการปฏิบัติราชการ พ.ศ.2566 [ 13 ก.พ. 2566 ]98
3 ประกาศข้อตกลงในการประเมินผลการปฏิบัติราชการ พ.ศ.2566 [ 13 ก.พ. 2566 ]96
4 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงแผนกำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566 (ฉบับบปรับปรุง ครั้งที่ 3) [ 13 ก.พ. 2566 ]97
5 ประกาศคุณธรรม จริยธรรม ของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล [ 13 ก.พ. 2566 ]93
6 แผนอัตรากำลัง 3 ปี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566 (ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 3) [ 13 ก.พ. 2566 ]92
7 แผนอัตรากำลัง 3 ปี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566 [ 23 มี.ค. 2565 ]187
8 แผนอัตรากำลัง 3 ปี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566 (ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 2) [ 23 มี.ค. 2565 ]189
9 แผนอัตรากำลัง 3 ปี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566 (ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 3) [ 23 มี.ค. 2565 ]189
10 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสะพุง เรื่อง ข้อตกลงในการปฏิบัติหน้าที่ราชการของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลสะพุง [ 23 มี.ค. 2565 ]203
11 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 23 มี.ค. 2565 ]190
12 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสะพุง เรื่อง ประกาศคุณธรรม จริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล [ 23 มี.ค. 2565 ]198
13 ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2562 [ 23 มี.ค. 2565 ]187
14 ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ปี2564-2566 [ 28 เม.ย. 2564 ]212
15 การประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี พ.ศ. 2561 - 2563 [ 13 ก.ค. 2563 ]209
16 การจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี พ.ศ. 2561 - 2563 (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 1) [ 13 ก.ค. 2563 ]215
17 แผนพัฒนาบุคลากร 3 ปี พ.ศ. 2561 - 2563 [ 13 ก.ค. 2563 ]214