องค์การบริหารส่วนตำบลสะพุง อำเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ : www.sapung.go.th

 
 
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
ข้อมูลทั้งหมด 11 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แผนอัตรากำลัง 3 ปี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566 [ 23 มี.ค. 2565 ]84
2 แผนอัตรากำลัง 3 ปี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566 (ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 2) [ 23 มี.ค. 2565 ]82
3 แผนอัตรากำลัง 3 ปี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566 (ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 3) [ 23 มี.ค. 2565 ]85
4 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสะพุง เรื่อง ข้อตกลงในการปฏิบัติหน้าที่ราชการของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลสะพุง [ 23 มี.ค. 2565 ]86
5 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 23 มี.ค. 2565 ]83
6 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสะพุง เรื่อง ประกาศคุณธรรม จริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล [ 23 มี.ค. 2565 ]85
7 ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2562 [ 23 มี.ค. 2565 ]81
8 ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ปี2564-2566 [ 28 เม.ย. 2564 ]105
9 การประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี พ.ศ. 2561 - 2563 [ 13 ก.ค. 2563 ]106
10 การจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี พ.ศ. 2561 - 2563 (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 1) [ 13 ก.ค. 2563 ]104
11 แผนพัฒนาบุคลากร 3 ปี พ.ศ. 2561 - 2563 [ 13 ก.ค. 2563 ]108