องค์การบริหารส่วนตำบลสะพุง อำเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ : www.sapung.go.th

 
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส่ ITA 2566 (Descript)

ita logo
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(Integrity and Transparency Assessment: ITA)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ตัวชี้วัดย่อย 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน
หัวข้อ URL
*หมายเหตุ (คำอธิบาย)
o1
โครงสร้าง
https://sapung.go.th/data.php?content_id=25

o2 ข้อมูลผู้บริหาร
https://sapung.go.th/data.php?content_id=10

o3 อำนาจหน้าที่
https://sapung.go.th/data.php?content_id=28

o4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
https://sapung.go.th/news.php?id_type=4

o5 ข้อมูลการติดต่อ
https://sapung.go.th/data.php?content_id=19

o6 กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
https://sapung.go.th/locallaws2.php

การประชาสัมพันธ์
o7 ข่าวประชาสัมพันธ์
https://sapung.go.th/news.php?id_type=1

การปฎิสัมพันธ์ข้อมูล
o8 Q&A

https://sapung.go.th/phpBB3/

o9 Social Network
https://www.facebook.com/people/องค์การบริหารส่วนตำบลสะพุง
o10 นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
https://sapung.go.th/news.php?id_type=63

ตัวชี้วัดย่อย 9.2 การบริหารงาน
การดำเนินงาน
o11 แผนดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี
https://sapung.go.th/news.php?id_type=6

o12 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและใช้งบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน
https://sapung.go.th/news.php?id_type=28

o13 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
https://sapung.go.th/news.php?id_type=29

การปฏิบัติงาน
o14 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
https://sapung.go.th/news.php?id_type=30

การให้บริการ
o15 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
http://www.yanglor.go.th/news.php?id_type=31
o16 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
https://sapung.go.th/news.php?id_type=32

o17 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
https://sapung.go.th/news.php?id_type=33

o18 E-Service
https://sapung.go.th/data.php?content_id=27

ตัวชี้วัดย่อย 9.3 การจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
o19 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
https://sapung.go.th/news.php?id_type=12

o20 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
https://sapung.go.th/news.php?id_type=2

o21 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
https://sapung.go.th/news.php?id_type=17

o22 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
https://sapung.go.th/news.php?id_type=13

ตัวชี้วัดย่อย 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
o23 นโยบายการบริหารงานทรัพยากรบุคคล
https://sapung.go.th/news.php?id_type=37

o24 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
https://sapung.go.th/news.php?id_type=38

o25 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
https://sapung.go.th/news.php?id_type=39

o26 รายงานผลการการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
https://sapung.go.th/news.php?id_type=40

ตัวชี้วัดย่อย 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
o27 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
https://sapung.go.th/news.php?id_type=41

o28 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
https://sapung.go.th/contact_form1.php

o29 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
https://sapung.go.th/news.php?id_type=43

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
o30 การเปิดโอกาศให้เกิดการมีส่วนร่วม
https://sapung.go.th/news.php?id_type=45

ตัวชี้วัดย่อย 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
นโยบาย No Gift Policy
o31 ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่
https://sapung.go.th/news.php?id_type=64

o32 การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy
https://sapung.go.th/news.php?id_type=65

o33 รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy
https://sapung.go.th/news.php?id_type=66

การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องการทุจริต
o34 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
https://sapung.go.th/news.php?id_type=48

o35 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
https://sapung.go.th/news.php?id_type=49

แผนป้องกันการทุุจริต
o36 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
https://sapung.go.th/news.php?id_type=51

o37 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
https://sapung.go.th/news.php?id_type=52

o38 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
https://sapung.go.th/news.php?id_type=53ตัวชี้วัดย่อย 10.2 มาตรการส่งเสิรมคุณธรรมและความโปร่งใส
มาตรการเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรม
o39 ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่รัฐ
https://sapung.go.th/news.php?id_type=67

o40 การขับเคลื่อนจริยธรรม
https://sapung.go.th/news.php?id_type=68

o41 การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ
https://sapung.go.th/news.php?id_type=69

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
o42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
https://sapung.go.th/news.php?id_type=54

o43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
https://sapung.go.th/news.php?id_type=55